دانلود رمان این من بی تو از حدیثه‌ ورمز

در این پست از سایت مگلی ، رمان این من بی تو را آماده کردیم.برای دانلود رمان این من بی تو از حدیثه‌ ورمز در ادامه پست همراه سایت مگلی باشید.

دانلود رمان این من بی تو از حدیثه‌ ورمز
دانلود رمان این من بی تو از حدیثه‌ ورمز

بخشی از پارت اول رمان این من بی تو

- عروس فراری شده سوار گاری شده...
گفت و قهقهه ی بلندش شانه هایم را بالا انداخت.
زیادی سرخوش و نترس بود و البته اعصاب خورد کُن...
- می شنوی؟
دستش را کنار گوشش گذاشت و سرش را کمی به سوی پنجره مایل کرد.
- تو رو میگنا، عروس حاج آقا فیضی.
میگن عروس فرار کرده...
دست در جیبش فرو برد و با صدای بم و خشدارش غرید:
- یه تنه گو... زدی به چهل سال آبروی پیش نماز محل!
در میان هیاهوی مهمانان صدای فندک زدنش آمد.
با فوت کردن دود سیگارش به طرفم، چهره ام در  هم رفت‌.
به نظر می آمد اثرات الکل از سرش پریده بود که دیگر ردی از تمسخر در لحنش پیدا نبود.
- سرت و بگیر بالا ترمه خانم.
از فردا باید به این مردم جواب پس بدی.
مانند برق گرفته ها چشمانم درشت شد‌.
با تفریح به لبه ی پنجره تکیه داد.
حتی زحمت پوشیدن زیرپوش هم به خودش نداده بود‌.
- چیه؟
نکنه می خوای تا ابد زندگیتو تو اتاق‌خواب من بگذرونی؟
 من ببو گلابی نیستما چشم نمی بندم رو دختری که حتی سایزشم دستمه!