دانلود رمان آتش شیطان به قلم آرتیم⭐️

در این پست از سایت مگلی ، رمان آتش شیطان را آماده کردیم.برای دانلود رمان آتش شیطان به قلم آرتیم در ادامه پست همراه سایت مگلی باشید.

دانلود رمان آتش شیطان به قلم آرتیم⭐️
دانلود رمان آتش شیطان به قلم آرتیم

بخشی از پارت اول رمان آتش شیطان

خسته و بی حوصله بعد از یه روز کاری کلافه کننده، بالاخره به خونه رسیدم.
کلید رو توی قفل در انداخته و وارد شدم.
همونطور با برق خاموش خودم رو به کانتر آشپزخونه رسونده و گوشی و سوییچم رو روش پرت کردم.
تا دستم رو به سمت دکمه های مانتوم بردم که بازشون کنم، سایه ای روی دیوار رو به رو دیدم.
ترسیده "هینی" کشیدم که دستی محکم به جلو هولم داد که به دیوار برخورد کردم.
تا خواستم به عقب برگردم، جسمی مردونه بدنم را به دیوار فشرد.
از شوک تکون محکمی خوردم و جیغ زدم:
_ داری چه غلطی میکنی مرتیک....
دستش رو محکم رو دهنم فشرد و زیر گوشم " هیش " کنان غرید.
عطر مردونش و سردی دستکش چرمی که دستش بود روی گیرنده های بدنم تاثیر مستقیم گذاشته بود.
لحظه ای مکث کردم و از حرکت ایستادم.
فکر کرد آروم شدم که کمی بین بدن هامون فاصله انداخت.
بلافاصله با آرنجم محکم توی شکمش کوبیدم و با پاشنه بلند کفشم، پاش رو لگد کردم.
ناله ی آهسته ای کرد و کمی خم شد، اما دستش رو هنوز از روی دهنم برنداشته بود.
تو همین بین اینقدر خودم رو تکون دادم و به هر سمتی مشت و لگد زدم، که هردو به پشت روی پارکت های خونه، فرود اومدیم.