دانلود رمان یاقوت سرخ از مینا رستمی

در این پست از سایت مگلی ، رمان یاقوت سرخ را آماده کردیم.برای دانلود رمان یاقوت سرخ از مینا رستمی در ادامه پست همراه سایت مگلی باشید.

دانلود رمان یاقوت سرخ از مینا رستمی
دانلود رمان یاقوت سرخ از مینا رستمی

بخشی از رمان یاقوت سرخ به قلم مینا رستمی

سیلی که دایی روی صورتم می‎کوبد تازه من‌را متوجه حرفم می‌کند. رو به مامان می‌غرد.
- بچه رو چه جوری بزرگ کردی که به دختر مردم انگ می‌زنه هان؟
مامان عقب کشیده است و حرفی نمی‌زند. نگاهش پیروز است. دایی نگاه می‌گیرد و کنار پنجره می‌ایستد و به حیاط خیره می‌شود.
پنجره را باز می‌کند.
- شما جوش اون چرا می‌زنید؟ مصطفی خودش به... گرفته بعد شما افتادین به جون من که چی؟ اصلا به روح بابا پیداش می‌کنم بعدش که چی؟ اسم من خورده وسط
پیشونیش! همین کافیه براش؟ یکی باید خرج اونم بده...
بی‌بی بدون درنگ می‌گوید.
- میاری اینجا، علی خرجش می‌ده. عروس توئه پس عروس منم هست بعدش برو گمشو هرکاری می‌کنی بکن.
دایی سرش را تکان می‌دهد.
- بی‌غیرت، من خرجش می‌دم فقط پیداش کن...
پوزخندی می‌زنم. جای سیلی می‌سوزد.
- مصطفی هم می‎ذاره حتما... دلتون خوشه ها!
عربده دایی چهارستون خانه را می‌لرزاند مامان می‌خواهد مداخله کند که از گوشه چشم دست دراز شده بی‌بی جلویش که مانعش شده را می‌بینم. از یقه‌م می‎گیرد و بارها
تکان می‌دهد.